Firmalar, Kredi Borçlarını Nasıl Ertelenebilir Ve Yeniden Yapılandırabilir?

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki 15.08.2018 Tarihli BDDK Yönetmeliği ile; Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi borcu olan firmaların, kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amaçlanmış ve kredi borcu olan firmalara aşağıdaki kolaylıklar getirilmiştir:

A-Hangi Firmaların Kredi Borçları Yeniden Yapılandırma Kapsamına Alınır?

1-Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak firmaların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi şarttır. Bu tespitin yapılmasına ilişkin esas ve usuller Çerçeve Anlaşmalarında gösterilir.

2-Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalayacak alacaklılar adına finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak firmaların mali durumunun tespiti, bu Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenecek ve Kurul tarafından uygun görülecek bir kuruluş tarafından yapılır.

B- Firmaların Kredi Borçları Nasıl Yapılandırılır ve Ertelenir?

1- Kredi borçlarının vadeleri uzatılabilir,

2- Firmaların kredileri yenilenebilir,

3- Borçlulara ilave kredi verilebilir,

4- Anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacak indirilebilir veya bunlardan vazgeçilebilir.

5- Anapara, faiz veya kâr payı alacakları; kısmen veya tamamen iştirake çevrilebilir, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik edilebilir, borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye edilebilir, satılabilir, bilanço dışına çıkarılabilir,

6- Diğer bankalarla ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapılabilir.

C- Firmaların Kredi Borçları Yapılandırması Kaç Yılı Kapsıyor?

Firmaların kredi borçları, Çerçeve Anlaşmaları kapsamında ve bu anlaşmaların BDDK tarafından onaylandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak şartıyla yeniden yapılandırılabilir. 2 yıllık süreyi uzatmaya Kurul yetkilidir.                                                                                 

Yasal Dayanak

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

Yasal Dayanak

15.08.2018 - 30510

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında BDDK Yönetmeliği

Zekeriya ASLAN