Teklifnamelerde Damga Vergisi

Teklifnamelerde Damga Vergisi

Ticari hayatın bir gereği olarak şirketler, sattıkları ya da alacakları ürünlere ilişkin fiyat teklifi vermektedirler. Söz konusu fiyat tekliflerinde; teklife konu olan malın cinsi, miktarı, tutarı ve ürünle ilgili detay bilgilere yer almakla birlikte teklifi alan ya da teklifi veren firma yetkililerin imzası bulunmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu,  3’üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu belirtilmiştir. 

Geçmiş yıllarda Damga Vergisi Kanunu gereğince teklifnameler açık bir şekilde damga vergisine tabi olmaktaydı. Ancak 01.01.2005 tarihinden itibaren teklifnameler damga vergisine tabi kağıtlar kapsamından çıkartılmış olup, mahiyeti itibarıyla teklifname olduğu anlaşılan kağıtların damga vergisi tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bununla birlikte, Kanuna ekli (1) Sayılı tabloya göre “Belli parayı ihtiva eden kâğıtlardan mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler” için binde 9,48 oranında damga vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Damga vergisi kanununda açıkça belirtildiği gibi belli bir parayı ihtiva eden ve iki tarafın da imzalamış olduğu sözleşmeler damga vergisine tabi iken, teklifnameler damga vergisine tabi olmamaktadır.

Konunun daha iyi anlaşılması için sözleşme ve teklifname tanımlarının açıklamasında yarar bulunmaktadır.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 1’inci maddesine göre “Sözleşme, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile oluşan hukuki muameledir”.

Bir sözleşmenin oluşması için bir tarafın icapta (teklif) bulunması diğer tarafın ise, bu teklifi kabul etmesi gerekmektedir. İcap ve kabulün yazılı olarak yapılması ve bir kağıtta birleşmesi halinde bu kağıt sözleşmedir. İcap'ın tek taraflı ve yazılı bir şekilde yapılması halinde bu kağıda teklifname, kabulün ayrı bir kağıtta yapılması halinde de bu kağıda ticari hayatta "Akti mutazammın siparişi kabul mektubu" diğer hallerde ise "Mukavelename yerine kaim mektup" denir.

Bir tarafın yaptığı teklife diğer tarafın kabulünü, siparişi kabul mektubu veya başka bir mektup ile bildirmesi bu mektupların damga vergisine tabi tutulması için yeterli değildir. Gerek siparişi kabul mektubunun ve gerekse teklife cevap teşkil eden mektubun mukavelename gibi vergiye tabi tutulabilmesi için, akti mutazammın olması, başka bir deyişle aktin tamamlanması için gerekli şartları taşıması zorunludur. Düzenlenen mektup veya siparişi kabul mektubu tarafların ileride bir mukavelename düzenleme şartına bağlanmışsa bu mektupların mukavelename mahiyetinde veya mukavelename yerine kaim bir mektup olarak kabulü ile damga vergisine tabi tutulması mümkün değildir.

Konuyla ilgili olarak verilen Ankara Vergi Daire Başkanlığı tarafından verilen özelgede,

“Buna göre, şirketiniz tarafından .... A.Ş.'ne hitaben motorlu taşıt fiyatlarına ilişkin olarak düzenlendiği ve mahiyeti itibarıyla teklifname olduğu anlaşılan başvurunuza konu kağıtların damga vergisi tabi tutulmaması gerekmektedir.

Ancak söz konusu teklifnamelerin, üzerine karşı tarafın kabulüne ilişkin olarak şerh konulması ve imzalanması halinde, mahiyeti itibarıyla sözleşme olarak değerlendirilerek damga vergisine konu teşkil edeceği tabiidir” denilmektedir.

SONUÇ

Şirketlerin göndermiş olduğu teklifnamelerin, karşı tarafça imzalanarak onaylanması sonucunda teklif ve kabulün karşılıklı imzalarla birleşmesi durumunda, söz konusu teklifname mahiyeti itibarıyla sözleşme olarak değerlendirilecek ve damga vergisine tabi olması gerekmektedir. Karşı tarafın teklifnameyi başka bir yazı ile imzalı olarak onaylaması ve teklife konu işlemin gerçekleşmesi halinde ise söz konusu yazı, akdi tamamlayan kabul mektubu olacağından damga vergisine tabi olması gerekmektedir.

Gönderilen teklifnamelerin kabul edilmeyip, sadece teklif aşamasında kalması durumunda ise söz konusu teklifnamenin damga vergisine tabi olmaması gerekmektedir.

KAYNAKÇA

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

17 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 28.01.2013 tarih ve 90792880-155[1-2012/2335]-76 sayılı özelgesi

14.12.2017

Ekrem Dibi
Bilim Uzmanı