Yurt Dışı Fuar Desteği

Uluslararası ölçekte ticari hacmin geliştirilmesi, ihracatın ve milli gelirin artırılması için 11/01/1995 tarih ve 22168 sayılı resmi gazetede 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkındaki Karar” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur kararda; AR-GE destekleri, çevre koruma destekleri, yurt içi ve yurt dışı fuar destekleri, pazar araştırmasına yönelik yardımlar, yurt dışı ofis mağaza tanıtım destekleri, eğitim yardımları ve tarımsal ürünlerde ihracat iadesi gibi ihracatın artırılmasına devlet tarafından verilecek destek alanları belirtilmektedir. Yazımızda 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkındaki Karara” istinaden Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca 31/03/2017 tarihinde alınan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” ile detayları belli edilen yurt dışı fuar desteğinin temel esaslarına değineceğiz.

2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın 4. Maddesinde desteklemeye ilişkin çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Buna göre; yurt dışı fuar, Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde yurt dışında düzenlenen fuarlar şeklinde belirtilmiştir. Organizatör ise, 2010/5 sayılı “Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, Bakanlık tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluşları belirtmektedir. Katılımcılar ise, uluslararası fuarlara katılım sağlayan TTK hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonlarını kapsamaktadır. Üretici/imalatçı organizasyonu,  aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici imalatçı şirketlerini bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeler ile ihracatçı birliklerini ifade etmektedir. Fuar türlerine ve katılımcılara ilişkin daha fazla bilgiler 2017/4 sayılı Kararda yer almaktadır. Katılımcılara verilecek desteğin, stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü ve katılımcıların fuara katılmak katlandığı maliyetlerin dikkate alınarak hesaplanacağı belirtilmiştir. Fuar katılımcılarına verilecek destekler ve üst limitleri aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

2017/4 sayılı Karar Destek Oranları ve Üst Limitleri

Yurt Dışı Fuar Organizasyonları

Sektörel Nitelikli Fuar

Genel Nitelikli Fuar

Destek Oranı(%)

Limit(TL)

Destek Oranı(%)

Limit(TL)

Organizatör Desteği

75

500.000,00

75

320.000,00

Katılımcı Desteği

50

75.000,00

50

50.000,00

Hedef Ülkede Fuar Katılımcısı

70

75.000,00

70

50.000,00

Prestijli Fuar Katılımcı Desteği

50

250.000,00

-

-

 

 

Tablodan da görüleceği üzere yurt dışında farklı nitelikteki fuarlara katılan gerek organizatör gerekse de fuara katılacak olan katılımcılara verilecek destekler, katılımcıların ve organizatörlerin fuarlara katılmak için yaptıkları harcamaların belli oranlarında olacaktır ve destekler içinde ayrı ayrı üst limitler tanımlanmıştır. Katılımcı bir takvim yılında en fazla 2 defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça belirlenen prestijli fuar desteğinden yararlanabilir. Yer alan destek limitleri her takvim yılı başında (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir. Destek başvurularının sonuçlandırılmasına yönelik istenen bilgi, belge ve uygulamaya dair diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenecek Genelge ile belirlenecektir. Ayrıca karar kapsamında katılımcıya veya organizatöre haksız veya yersiz ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 6183 sayılı AATUHK hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.

İhracat potansiyelimizin gerek ihracat yapılan ülke bazında gerekse de ihraç edilen ürün çeşitliliği bazında artırılması niteliklerinin geliştirilmesi bizim gibi cari açık sorunu yaşayan ülkelerde döviz kazancının artırılması bakımından çok önemlidir. Bunun dışında turizm sektörü de ulusal döviz kazancına ışık tutan sektörlerden birisidir. Döviz kazancında büyük paya sahip olan bu iki seçeneğin desteklenerek uzun vade de daha güçlü yapıya kavuşmaları kırılganlıklardan kurtulmaları sağlanmalıdır.

Kaynakça

11/01/1995 tarih ve 94/6401sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkındaki Karar

2010/5 sayılı Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ

31/03/2017 tarih ve 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı


S.Rahmi Kural
S.M. Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi