Danışma Kurulu

S.Rahmi Kural

S.Rahmi Kural

S.M.Mali Müsavir & Bagimsiz Denetci
Av. Bayram Beyazit

Av. Bayram Beyazit

Hukuk Musaviri
Av. Duygu Cansu Olcay

Av. Duygu Cansu Olcay

Pi Hukuk kurucu ortağı